सम्पर्क

रेडियो मेन्छ्यायेम १ सय ३ थोप्लो ४ मेगाहर्ज

म्याङलुङ १ रतनपुर
तेह्रथुम ।
फो नं - ०२६-४६०६९४ र ६८९

Email- [email protected] (Admin)

            -  [email protected] (news)

            - [email protected](Add)

            - [email protected] (Radio Pro.)

             - [email protected](tech. & song)